บีโอไอผนึกกำลัง 5 สถานฑูต ประเทศตลาดใหม่ หนุนนักธุรกิจไทยลงทุนต่างประเทศ

04 เมษายน 2562
 บีโอไอผนึกกำลัง 5 สถานทูตประเทศตลาดใหม่ 
 หนุนนักธุรกิจไทยลุยลงทุนต่างประเทศ 
 
                บีโอไอ โดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ หารือ 5 สถานทูตในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายและช่องทางการลงทุนแบบครบวงจรให้แก่นักธุรกิจไทย ยืนยันแผนจัดกิจกรรมดันผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
 
                นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ผลการเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของสถานทูต ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่จำนวน 5 ประเทศ พบว่า บีโอไอได้รับความร่วมมืออย่างดีในการสนับสนุนนักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูต และกงสุลกิตติมศักดิ์ที่บีโอไอเข้าพบต่างยืนยันจะให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนบทบาทการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของบีโอไออย่างเต็มที่
 
                สำหรับผู้ที่บีโอไอได้เข้าพบปะหารือ ได้แก่ นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย นางซานา ฮะมัด อะลาวัด กูราฟี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย และดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย
 
                “กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศได้หารือกับบรรดาเอกอัครราชทูตในเรื่องสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ โอกาสด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เหมาะกับนักธุรกิจไทย ข้อมูลทำเลเขตที่ตั้งที่สะดวกต่อการลงทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ง่ายต่อการนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มพื้นที่ประเทศตลาดใหม่ต่อไป” นายชูวงศ์กล่าว
 
                จากการหารือในเบื้องต้น พบว่า ประเทศปากีสถานมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนไทยในอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ อาหารทะเลแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ประเทศคาซัคสถานต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยาง กระจก เกษตรแปรรูป เหมืองแร่ ปิโตรเคมี ประเทศซูดานต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมประมงและอาหารแปรรูป ประเทศไนจีเรียต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป ทำเหมืองพลอย พลังงาน และประเทศกานาต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เกษตร เป็นต้น
 
                “ในปีนี้ บีโอไอมีแผนการจัดกิจกรรม 2 ส่วน ส่วนแรกคือการไปศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกจากภาคเอกชน และภาครัฐในประเทศนั้นๆ ซึ่งปีนี้จะจัดไป 4 ประเทศ คือ ปากีสถาน คาซัคสถาน ไนจีเรีย กานา ส่วนที่สอง คือการจัดกิจกรรมพานักลงทุนไทยที่ได้รับการอบรมในหลักสูตร TOISC ไปศึกษาดูงานและหาลู่ทางการลงทุนที่ประเทศซูดาน” นายชูวงศ์กล่าว
               
                ทั้งนี้ นับตั้งแต่บีโอไอได้จัดตั้งกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2556 ก็ได้จัดกิจกรรม ที่สำคัญเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 120 ครั้ง ใน 32 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาค CLMVI เอเชียกลาง เอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา และได้จัดกิจกรรมอบรมนักลงทุนไทยหน้าใหม่ภายใต้โปรแกรม TOISC เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในต่างประเทศและยกระดับผู้ประกอบการไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 รุ่น มากกว่า 500 ราย ผู้ประกอบการไทย นักธุรกิจไทยที่สนใจ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้จากเว็บไซต์ https://toi.boi.go.th/


ข้อมูลจาก: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)