ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนเหนือ 2 พิษณุโลก หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก(เดิม) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2547 เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวภาวะการลงทุน