การประชุมชี้แจงการลงทุน และพาผู้ลงทุนดูพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด วันที่ 10 เมษายน 2562

11 เมษายน 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลกและเจ้าหน้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการลงทุน ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด และเวลา 14.00 น. พาผู้ลงทุนดูพื้นที่การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ร่วมกับ กรมธนารักษ์ และส่วนราชการต่างๆ