มาตรการปีแห่งการลงทุน 2562

23 เมษายน 2562
   ปี 2562 นับเป็นปีแห่งโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญ โดยในปีนี้ บีโอไอ ได้กำหนดมาตรการพิเศษหลากหลายมาตรการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการกระตุ้นการลงทุน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ เน้นการส่งเสริม
และสร้างการเชื่อมโยงการกระจายรายได้ การพัฒนาภูมิภาค และเพิ่มโอกาสการลงทุนทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 มาตรการปีแห่งการลงทุน
 มาตรการส่งเสริม สมาร์ทซิตี้
 มาตรการส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก
 มาตรการส่งเสริม ระบบราง