แม่สอด-เมียวดี ร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และเขต ศก.แม่สอด-เมียวดี ประชุมภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน (B2G)

26 เมษายน 2562
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาร่วมประชุมและให้การต้อนรับ อู ตานไหน่ รัฐมนตรีการเงินเเละโครงการ รัฐกระเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ และนาย อู ซอมินอู รัฐมนตรีการชลประทาน รัฐกระเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ พร้อมนาย อู เตซ่าอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี และคณะภาคเอกชนเมียนมาร์ ที่เดินทางมาร่วมจัดประชุมปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด่านพรมแดนถาวร แม่สอด-เมียวดี จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี (B2G) โดยได้เปิดการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนฝ่ายไทย หอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ โดยมีการประชุมที่ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คนทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว ดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของทั้งสองจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการค้าชายแดน ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่นและภูมิภาค ตามเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก ที่ดำเนินงานโดยสถาบันความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้ำโขง และการส่งเสริมการค้าตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor- EWEC ที่ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดี เกือบแสนล้านบาทต่อปี ประกอบกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า-การลงทุนภาคอุตสาหกรรม-การท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี Myawaddy Trade Zone และเขตนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี อีกด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ไทย-เมียนมาร์ที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและเศรษฐกิจ ชายแดนให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมูลค่าการค้าชายแดน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ ที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนราชการและเอกชน