กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานและภาคเหนือสู่การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562

13 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก นำโดยนางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการการลงทุนภาคที่ 7 และคณะผู้ประกอบการ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการ "เชื่อมโยงเส้นทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานและภาคเหนือ สู่การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs " เส้นทาง กรุงเทพ - ขอนแก่น - มุกดาหาร - นครพนม โดยนำคณะผู้ประกอบการไปสำรวจเส้นทางที่เอื้อต่อการขยายการลงทุน การสร้างเครือข่ายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน สปป.ลาว สำรวจมูลค้าการค้าชายแดน ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร และเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป