จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 5

18 มิถุนายน 2562
ที่ห้องบุษราคัม ชั้นที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอดจ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดตาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแถล่งข่าวการจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 “LIMEC International Conference LIMEC Connectivity) LIMEC BORDERLESS โดยมีสื่อมวลชน ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมงาน แถล่งข่าวพร้อมเพรียงกัน
นายสมชัย กล่าวว่า อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMs (Greater Mekong Subregion) ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนานและกว่างซี ) เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาภูมิภาค เนื่องจากมีปัจจัยที่สำคัญ คือประชากรกว่า 250 ล้านคน และมีพื้นที่รวมกันกว่า 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร เทียบได้กับขนาดทวีปยุโรปตะวันตก มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และ มีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดจ้างงาน ยกระดับการครองชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มในอนุภาค
ทั้งนี้ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ( Luangprabang – Indochina- Mawlamyine Economic Corridr ,LIMEC ) นั้น เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่มีส่วนเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจอื่นๆ       ในภูมิภาคนี้ คือ ทุกภาคส่วนในภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทยอันประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง ,รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร่วมกันเปิดระเบียงเศรษฐกิจนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยนำความเชื่อมโยงกันใน 5 ด้าน คือ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านสุภาพ ด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์ ซึ่งแต่ละรัฐ ,จังหวัด, เมือง ล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่ขยายเครือข่ายให้กว้างมากขึ้นด้วยมิตรภาพจากการจัดประชุมนานาชาติ ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา เพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจนี้ยกระดับการพัฒนาส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพของทั้ง 3 ประเทศ ให้เติบโตไปด้วยกันในทุกมิติ ดั้งนั้นการจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาละใย ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นในกาที่จะผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งด้านกายภาพ องค์กร และประชาชน ของจังหวัด, รัฐ, เมือง ทั้ง 3 ประเทศในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุน การศึกษา สุขภาพ การท่องเที่ยวและโลจิสติส์ เพื่อประโยชน์แห่งสามประเทศร่วมกัน
 
นายสมชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 “LIMEC International Conference LIMEC Connectivity) LIMEC BORDERLESS จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะมีเวทีอภิปรายเรื่อง การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งคนและสินค้า พร้อมระบบขนส่งข้ามแดน เวทีอภิปรายเรื่อง ความร่วมมือภาคเกษตร การค้าชายแดน การลงทุน เวทีอภิปรายเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ มีการลงนาม MOU คู่เจรจาการค้าธุรกิจ รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ ,รัฐ,แขวง. ในรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผลการประชุม ในกรอบความร่วมมือในการค้าและด้านต่าง ๆ บนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง- อินโดจีน –เมาะลำไย (LIMEC) เพื่อประโยชน์แห่งประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป