บีโอไอออก มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งให้ "ผู้ประกอบการศักยภาพสูง" สนับสนุนกิจการของ "องค์กรท้องถิ่น"

28 มิถุนายน 2562
เงินลงทุนในการสนับสนุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ไม่เกิน 120% ของเงินลงทุนในการสนับสนุน
เงินลงทุนในการสนับสนุน เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน/ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
 ขอรับการส่งเสริมภายใน 30 ธ.ค.63
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.boi.go.th/upload/content/11_2561_5c33078bc6e0d.pdf