ขั้นตอนการออกบัตรส่งเสริมสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมบีโอไอ มาให้ได้ทราบ

02 กรกฎาคม 2562
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริมพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นตอบรับมติการให้ส่งเสริม
ติดต่อได้ที่
กลุ่มบัตรส่งเสริม บีโอไอ 0 2553 8111 กด 4