บีโอไอเร่งกระตุ้นการลงทุนผ่านมาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน

01 สิงหาคม 2562
บีโอไอเร่งกระตุ้นการลงทุนผ่านมาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน
               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ออกมาตรการพิเศษ “ปีแห่งการลงทุน” (Thailand Investment Year) เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้ที่ลงทุนภายในปี 2562 นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 ต่อไปอีก 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละโครงการ ทั้งนี้จะต้องเป็นกิจการเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมฐานความรู้ กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศและกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น (และต้องมีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

               โครงการที่จะลงทุนสามารถตั้งได้ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุนนี้ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 และจะสิ้นสุดในปี 2562 นี้

               ผู้ประกอบการที่สนใจ ติดต่อได้ที่สานักงานบีโอไอ โทรศัพท์ 0 2553 8111 หรือ อีเมล head@boi.go.th หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานบีโอไอ
 
                *************************************************************
                           ข้อมูลจาก: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)