บีโอไอเห็นชอบให้เพิ่มเมืองนวัตกรรมส่วนขยายใหม่(Food Innopolis)

25 พฤศจิกายน 2562
มาตราการบีโอไอกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) บีโอไอได้เห็นชอบเพิ่มเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innoppolis) จากพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารเดิม 8 แห่ง เพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง คือ 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 


 
ที่มา BOI e-Newsletter