บีโอไอกับมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

11 ธันวาคม 2562
บีโอไอออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
มุ่งให้ "ผู้ประกอบการศักยภาพสูง" สนับสนุนกิจการของ "องค์กรท้องถิ่น"
-เงินทุนในการสนับสนุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
-สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ไม่เกิน 120 % ของเงินลงทุนในการสนับสนุน
-เงินลงทุนในการสนับสนุน เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน/ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

ขอรับการส่งเสริมภายใน 30 ธันวาคม 2563