บีโอไอจะยกเลิก "รับคำขอรูปแบบเอกสาร"

19 ธันวาคม 2562
บีโอไอจะยกเลิก "รับคำขอรูปแบบเอกสาร" ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไปท่านใดที่ต้องการยื่นรับการส่งเสริม สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ e-Investment Promotion ได้ทาง www.boi.go.th หัวข้อ e-Services
ยกเว้น 
-การขอรับส่งเสริมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
-การขอรับส่งเสริมเพื่อรับโอนกิจการ
-การขอรับส่งเสริมการลงทุนมาตรการเศรษฐกิจฐานราก