ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง " ส่งเสริมการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่และอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ SMEs/Smart Farmer"

11 มีนาคม 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจกการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "ส่งเสริมการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่และอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ SMEs/Smart Farmer" ณ ห้องประชุมซันไชน์ ฮอลล์ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายส่งเสริมการร่วมกันผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่และมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย" และในช่วงที่ 2 อภิปรายเรื่อง "การพัฒนาการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่และอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการ SMEs/Smart Farmer ต้องเตรียมรับมืออย่างไร" โดยวิทยากร นายณัฐวัฒน์  วงษ์วชิรโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสถิตย์  ยะแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมชาย  สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวุฒิชัย โรจนทิพยรักษ์ ประธานกลุ่ม LIMEC จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายเทพ เพียมะลัง ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และในช่วงบ่ายจัดบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนา Smart Farmer โดยมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" โดยนายอุดม ช่วยทอง พนักงานพัฒนาลูกค้า 8  ผู้แทนสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยหลังจากจบการบรรยายได้จัดให้มีคลีนิคให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการหามาตรการเงินทุนเพื่อเกษตรกร