มาตรการใหม่บีโอไอ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

20 พฤษภาคม 2563
มาตรการใหม่บีโอไอ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บีโอไอจึงออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมดังนี้

ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ ออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่กำหนด
กรณีโครงการที่ครบกำหนดระยะเวลานำเข้าและเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

ผ่อนผันการเปิดดำเนินการล่าช้า ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่กำหนด
กรณีโครงการที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

ขยายเวลาการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISO9002,CMMI หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ออกไปอีก 4 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนด
กรณีโครงการที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

ผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเกินกว่า 2 เดือน
ไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยให้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แทน

ขยายเวลายื่นคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563