มาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

11 กันยายน 2563
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชาย หรือ Special Economic Zone (SEZ)

พิเศษสำหรับ SMEs ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5 แสนบาท และอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

►ยกเว้น อากรขาเข้าเครื่องจักร
►ยกเว้น อากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อการส่งออก
►ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี

มาตรการนี้สิ้นสุดภายใน  30 ธันวาคม 2563