ปรับโครงส้รางใหม่ บีโอไอ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

18 กันยายน 2563
บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

กลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขาใหม่
กองส่งเสริมการลงทุน 1
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีและการแพทย์
♦เกษตรและแปรรูปอาหาร
♦การแพทย์
♦เทคโนโลยีชีวภาพ
กองส่งเสริมการลงทุน 2 
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
♦เครื่องจักรกล
♦ยานยนต์
♦เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กองส่งเสริมการลงทุน 3
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
♦แร่ โลหะ และวัสดุ
♦เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี
♦อุตสาหกรรมกระดาษ
♦พลังงาน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
♦การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
กองส่งเสริมการลงทุน 4 
อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง
♦ดิจิทัล
♦เมืองอัจฉริยะ
♦โลจิสติกส์
♦การบริการเฉพาะทาง
♦การท่องเที่ยว
♦อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
♦อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ

เพิ่ม กองติดตามและประเมินผลการลงทุน1และ2
      เพื่อเร่งรัดติดตามและผลักดันโครงการให้ลงทุนรวดเร็วขึ้น
► กองติดตามฯ 1 ดูแล กสท. 1- 2
► กองติดตามฯ 2 ดูแล กสท. 3 - 4

ตั้ง กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
♦เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ

อำนวยความสะดวกการให้บริการนักลงทุนโดย CSU (Customer Service Unit)
♦ให้บริการระบบนัดหมายออนไลน์เพื่อรับคำปรึกษา
♦ให้บริการรับคำปรึกาาทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมฯ ณ จุดเดียว
♦ให้บริการคำปรึกษารูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)