มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

21 กันยายน 2563
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

เป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนในระดับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการในประเภทกิจการตามที่บีโอไอกำหนด และรวมถึงกรณีสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมด้วย

ลักษณะการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่น
►1.กิจการด้านเกษตรและเกษตรแปรรูป
►2.กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา
►3.กิจการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการดำเนินเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมทั้งบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก (โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในเดือนธันวาคม 2564
โบว์ชัวร์เศรษฐกิจฐานราก
คลิก⇒⇒  https://www.boi.go.th/upload/content/grassrootTH.pdf