บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG

20 ตุลาคม 2563
บีโอไอได้ปรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมเกษตร

ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติทุกขนาดการลงทุน"
Tel. 0 2553 8111 กด 1
E-mail : head@boi.go.th
www.boi.go.th
►ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ