มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

21 ตุลาคม 2563
บีโอไอ มีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขอรับการส่งเสริมการลงทุนมาก่อน หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออยู่แล้ว แต่สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหมดลง

►ด้วยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน 5 ด้าน ได้แก่

♦ปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน

♦ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

♦การลงทุนวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม

♦ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล

♦นำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในโครงการ


≈สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ≈

⇒ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 3 ปี

⇒ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

♦สิทธิ์นี้จะได้รับภายใน 30 ธันวาคม 2563♦