มติบอร์ดบีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 ประเภทกิจการใหม่

11 พฤศจิกายน 2563
►►เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 ประเภทกิจการใหม่

⇒กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
⇒กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
⇒กิจการวิจัยทางคลินิก

♦♦ฟื้น 2 ประเภท กิจการอีกครั้ง

⇒กิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า (EV)
⇒กิจการศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและประกอบระหว่าง (IPO)

♦♦ขยายเวลา + ปรับปรุง
⇒มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพ ยื่นขอรับการส่งเสริมได้ถึง ธ.ค. 2565


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
โทร 0 2553 8111 กด 1
อีเมล์ head@boi.go.th
เว็ปไซต์ www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ