ภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ผ่านระบบ e-SERVICE และการเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน"

27 พฤศจิกายน 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อเรื่อง "การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ผ่านระบบ e-SERVICE และการเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน" วิทยากรโดย  นายธำรงค์  อัมพรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 และกล่าวเปิดโดย นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7