บีโอไอขอความร่วมมือ "งดการให้ของขวัญ" ขอขอบคุณความปรารถนาดีและไมตรีของท่าน

08 ธันวาคม 2563
¤¤ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่¤¤
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ข้าราชการชั้นผู้น้อย นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปมักจะจัดหาของขวัญ เพื่อมอบแก่ผู้บังคัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
บีโอไอ จึงประกาศนโยบายการงดรับของขวัญ หรือ
"No Gift Policy" ให้เป็นนโยบายของสำนักงานให้คำขอบคุณพวกเราและ "อวยพรก็เพียงพอ"

♦©≈►®≈►©≈►®≈►©≈►®♦