บีโอไอพิษณุโลกออกเยี่ยมผู้ประกอบ/นักลงทุน

08 ธันวาคม 2563
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บีโอไอพิษณุโลก นำโดยนางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ออกเยี่ยมผู้ประกอบและนักลงทุนในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก