ภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAX และขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทั่วไป"

24 ธันวาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อเรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทั่วไป" วิทยากรโดย นางสาวชนกพร  หนูหอม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 และกล่าวสัมมนาเปิดโดย นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7