ภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์"

04 กุมภาพันธ์ 2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อเรื่อง           "ารปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขออนุญาติเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ " วิทยากรโดย คุณสุธาสินี คำไชย  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 4 และกล่าวสัมมนาเปิดโดย นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7