บีโอไอ กับมาตรการส่งเสริมบริษํทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

15 มีนาคม 2564
บีโอไอ กับมาตรการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

♦♦เงื่อนไขสำคัญ♦♦
►โครงการที่ได้รับบีโอไอแล้ว แม้จะมีรายได้แล้วก็ตามสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้
แต่ต้องมีสิทธิประโยชน์ "ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งเวลาและวงเงิน"
►ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ mai ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้

≈≈สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ≈≈
⇒ยกเว้นภาษีเงินได้ เพิ่มอีก 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
►ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

¶¶บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ mai อยู่แล้วก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลใช้บังคับไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้¶¶


หมายเหตุ : ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯหากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ขอขอบคุณข่าวจาก :  BOI New