ภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ eMT และด้านวัตถุดิบผ่านระบบ RMTS"

01 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อเรื่อง          

นางสาวนิรินทร ศักดิเศรษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองส่งเสริมการลงทุน 2

นายฉัตรชัย ผลประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2

และกล่าวเปิดสัมมนาโดย นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7