บีโอไอกับมาตรการกระตุ้นการลงทุน 2564

29 เมษายน 2564
♦♦ขณะนี้ บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจ สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้

≈เงื่อนไขสำคัญ≈

►ต้องอยู่ในกิจการเป้าหมายที่กำหนด (กิจการกลุ่ม A1 - A3)

$$ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม

¤¤ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม

⇒รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

¤¤ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564¤¤แหล่งที่มาข้อมูล : BOI News