มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน เมษายน 2563 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

24 พฤษภาคม 2564
รายการสินค้าส่งออก 10 อันแรก
1. เครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอลล์ผสม
2. หมากแห้ง
3. น้ำมันดีเซล
4. นมถั่วเหลือง
5. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
6. น้ำมันพืช
7. น้ำมันเบนซิน
8. ปูนซิเมนต์
9. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
10. กากถั่วเหลือง


รายการสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. เมล็ดถั่วเขียว (FORM D)
3. เมล็คถั่วลิสง (FORM D)
4. พริกแห้ง (FORM D)
5. เศษทองแดงเก่า
6. เศษอลูมิเนียมเก่า
7. เซ็นเซอร์ (ส่วนมากเข้าคลังทัณฑ์บน)
8. แป้งข้าวเจ้า (FORM D)
9. แร่พลวง (ใช้สิทธิคลังทัณฑ์บน)
10. เศษเหล็กเก่า แหล่งที่มาข้อมูล : หอการค้าจังหวัดตาก