บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar

11 มิถุนายน 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webiner
เรื่อง "
การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการ"
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.30-12.30 น.

วิทยากรโดย...
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)

นางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ                 
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1


นายนิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์
พนักงานส่งเสริมการลงทุน OSS TAK


รับจำนวน 50 เท่านนั้น!!
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/5fDKogVtXwDF2egc7


สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701-2 และ 4711-2
E-mail : phitsanulok@boi.go.th