ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาผ่านระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการ"

30 มิถุนายน 2564
บีโอไอพิษณุโลกจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาผ่านระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการ" 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30-12.30 น.
โดยมีวิทยากรจากบีโอไอ
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
นางอุทัยวรรณ  วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน1
และนายนิพพิชฌน์  สุวรรณรักษ์
พนักงานส่งเสริมการลงทุน OSS TAK
มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ถึง 90 ราย