ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต"

16 กรกฎาคม 2564
บีโอไอพิษณุโลกจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30-12.30 น.
กล่าวเปิดงานโดย
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก

นายถาวร กันทวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
นางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ

มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ถึง 78 ราย