ภาพการกิจกรรมออนไลน์สัมมนาในวันที่ 16 ก.ค. 64

16 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง "ระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต"
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
เวลา 08.30-12.30 น.
 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" โดยช่วงแรกมีวิทยากรจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดย คุณทรงสิรินุช ตันติเวสส นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และคุณเลิศชาย  เอี่ยมไธสง  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และช่วงที่2 วิทยากรบรรยาย เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขออนุญาติเปิดดำเนินการ โดย คุณถาวร กันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) และช่วงสุดท้าย วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์เงินได้นิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์-ระบบ e-TAX" โดย คุณอุทัยวรรณ  วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และคุณเยาวลักษณ์  ชนะหาญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มากถึง 78 คน
และทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ได้แนบไฟล์ประกอบการบรรยายไว้ให้ท้ายนี้ด้วย