ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาผ่านระบบ e-TAXและการขออนุญาตเปิดดำเนินการ"

06 สิงหาคม 2564
เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs"
ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.    
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs" โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs โดย คุณนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และการบรรยายเรื่อง "แนวทางการพิจารณามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" โดย นายเพิ่มศักดิ์  สุขศิริ ผู้จัดการอาวุโสแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน 
ช่วงที่2 วิทยากรบรรยาย เรื่อง "บทบาทสถาบันการเงินกับกิจการSMEs" โดย ชูศักดิ์  นันทสุวรรณ ผู้จัดการเขตประจำสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ การบรรยายเรื่อง "โอกาส SMEs ไทยกับสถาบันการเงิน" โดย คุณกมลพร  กัลยาณวัตร ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SMEs Bank)             
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มากถึง 58 คน
และทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ได้แนบไฟล์ประกอบการบรรยายไว้ให้ท้ายนี้ด้วย https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tG9NCtI-JtHzcGXqI_EGNODEpPwFvp2C