ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร"

24 ธันวาคม 2564
  เรื่อง "BOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร"
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 
เวลา 08.30-12.30 น.

 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร" โดยช่วงแรกเป็น

การบรรยาย เรื่อง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ BCG”โดย นายสุทธิเกตุต์  ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การบรรยาย เรื่อง “ผลงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในอุุตสาหกรรมเกษตรต่อยอดธุรกิจ BCG ในปัจจุบัน” โดย คุณวิมลวรรณ วัฒนวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ คุณศิริพร เต็งรัง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”โดย คุณจรัสพร  นิ่มกิตติกุลผู้บริหารและจัดการ บริษัท สหกิม จำกัด (Greenwill.co)
โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง กิจกรรมสัมมนาออนไลน์มากกว่า 80 ท่าน
และทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ได้แนบไฟล์ประกอบการบรรยายและวีดีโอการบรรยายไว้ให้ท้ายนี้ด้วย