ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือผ่าน BOI ระบบ e-Services : Single Widow Visa and Work Permit System ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด"

25 มีนาคม 2565
 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
นางสาวนางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือผ่าน BOI ระบบ e-Services : Single Widow Visa and Work Permit System ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด”

สัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล ได้แก่
▪ นางสาวสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
▪ นายอรรจน์ อิ่มศูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
▪ นางสาวลลิดา สอนสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
มาให้ความรู้และข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง “การให้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานและการยื่นคำร้องผ่านระบบ Single Window Visa And Work Permit System & Smart Visa”
▪ ร้อยตำรวจเอก ชัยยุทธิ์ เบญจานุกร รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สอด จ.ตาก มาให้ความรู้และข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง “การให้บริการกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย”
▪ นายไกรวุฒิ ตันติคะแนดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก มาให้ความรู้และข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง “กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติและแนวทางการจัดระบบการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
ในการสัมมนาครั้งนี้โดยมีผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 126 คน
ชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่