ต้อนรับคณะนักลงทุนศึกษาลู่ทางการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก

26 เมษายน 2565
เมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2565 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อต้อนรับคุณAlice บริษัทBaolai จากประเทศไตหวันศึกษาลู่ทางการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก