บีโอไอกับวีซ่าประเภทใหม่ “Long-Term Resident Visa (LTR)

16 สิงหาคม 2565
ภาระกิจสำคัญของบีโอไอ คือเป็นผู้ขับเคลื่อนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ผ่านการออกวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว "Long-Term Resident Visa" (LTR) 

♦️ สำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง

2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ