บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0

16 สิงหาคม 2565
บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
ต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
สิทธิประโยชน์
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี วงเงิน 100% ของวงเงินลงทุน
ดำเนินการได้ภายใต้ 2 มาตรการ ดังนี้
1มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
2มาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ลงทุนใหม่