บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZ ปลุกกระแสพลังงานทดแทนสร้างประโยชน์สู่ชุมชน กับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก"

25 สิงหาคม 2565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webinar

เรื่อง “เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZ ปลุกกระแสพลังงานทดแทน
สร้างประโยชน์สู่ชุมชน
กับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 25  สิงหาคม  2565
เวลา 08.30 - 13.00

 

กล่าวเปิด พร้อมบรรยาย เรื่อง “การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  SEZ ดีต่อชุมชนอย่างไร”   โดย 
 นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด
                  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ 

การบรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการยื่นขอส่งเสริมฯมาตรการเศรษฐกิจฐานราก” โดย 
นางสาวจันจีรา โสะประจิน
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การบรรยายเรื่อง "การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบัน" โดย 

นางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (กกพ.)

การบรรยายเรื่อง "สะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการในเขต SEZ"โดย 

นายอำนาจ นันทหาร

ประธาน BIZ CLUB จังหวัดตาก

 
คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/EMANJQ23wdPzjwmCA
 
รับจำนวน 70 เท่านนั้น!!
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : 
phitsanulok@boi.go.th