ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZ ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก"

08 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

นางสาวนางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZ ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก

การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ดีต่อชุมชนอย่างไร โดย นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก

การบรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการยื่นขอส่งเสริมฯมาตรการเศรษฐกิจฐานราก โดย นางสาวจันจีรา โสะประจิน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ

การบรรยาย เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยนางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (กกพ.)

การบรรยาย เรื่อง สะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการในเขต SEZ โดย นายอำนาจ นันทหาร ประธาน BIZ CLUB จังหวัดตาก

โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง กิจกรรมสัมมนาออนไลน์มากกว่า 75 ท่าน

และทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ได้แนบไฟล์ประกอบการบรรยายและวีดีโอการบรรยายไว้ให้ท้ายนี้ด้วย

ชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่