บีโอไอเพิ่ม 4 ประเภทกิจการใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จูงใจให้เกิดการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

23 กันยายน 2565
4 ประเภทกิจการใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จูงใจให้เกิดการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.กิจการผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน และการซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
2.กิจการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ไม่จำกัดวงเงิน
3.กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
4.กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไมโครเทคโนโลยีในการผลิต ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี