มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน ตุลาคม 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

30 พฤศจิกายน 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์           
 2  น้ำมันพืช 
 3. เมล็ดพลาสติก  
 4. โลชั่นบำรุงผิว    
 5. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
 6. มันดีเซล 
 7. หมึกเติมปากกา 
 8. แบตเตอรี่ เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ 
 9. น้ำมันเบนซิน
 10.
เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ 
10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. แป้งข้าวจ้าว (FORM D) 
 2. เศษอลูมิเนียมเก่า 
 3. โค-กระบือ(มีชีวิต)
 4. อิมเมจเซ้นเซอร์แบบทาบติด(คอนเทกต์)
 5. ริกสด (FORM D) 
 6. ชุดสายไฟรถยนต์ 
 7. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว  
 8. วิสกี้ (เข้าคลังทัณฑ์บน)
 9. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (ใช้ทำพันธ์ุเพาะปลูก)
 10.หม้อแปลงไฟฟ้า (ใช้สิทธิ EPZ กับ BOI)

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก