บีโอไอส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์กระตุ้นการลงทุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

02 ธันวาคม 2565
บีโอไอส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เพิ่มสิทธิประโยชน์กระตุ้นการลงทุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
*มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ขอบข่ายผู้สนับสนุน
กรณีที่ 1
อยู่ในประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ไม่เคยได้รับส่งเสริม หรือเคยได้รับส่งเสริมแต่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือสิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดแล้ว
สิทธิประโยชน์
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี วงเงิน 200% ของเงินสนับสนุน
กรณีที่ 2
เป็นโครงการที่สิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลยังไม่สิ้นสุด หรือเป็นโครงการใหม่ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิทธิประโยชน์
ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ของเงินสนับสนุน
เงื่อนไขการสนับสนุน
เงินลงทุนทั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
เงินสนับสนุนชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ต่อราย
ขอบข่ายกิจการที่สนับสนุน
ด้านเกษตรและระบบน้ำ
ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน/ OTOP
ด้านท่องเที่ยวชุมชน
ด้านการศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริมหรือวันแก้ไขโครงการ โดยต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
อ่านข่าวฉบับเต็ม คลิก
https://www.boi.go.th/index.php...
*****************************************************
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ