บีโอไอเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นำไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ พร้อมปรับเพิ่มหมวดกิจการ ด้วย "มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ"

15 ธันวาคม 2565
บีโอไอเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นำไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ พร้อมปรับเพิ่มหมวดกิจการ ด้วย "มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ"
ปรับปรุงหมวดอุตสาหกรรมจาก 7 อุตสาหกรรมเดิม สู่ 10 อุตสาหกรรมใหม่
เพิ่มกลุ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี
เพิ่มประเภทกิจการขับเคลื่อนการลงทุนทุกมิติ เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไทย