บีโอไอ สนับสนุนการลงทุน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ

15 ธันวาคม 2565
บีโอไอ สนับสนุนการลงทุน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ดังนี้
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริม
เป็นกิจการการผลิตหรือบริการใหม่หรือใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรู้ในการผลิตขั้นสูง
เป็นกิจการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญให้ยั่งยืนในประเทศ และผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคม
สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
พัฒนาบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดต่อ กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้ที่
0 2553 8206