บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

15 ธันวาคม 2565
บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อลงทุนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทักษะสูง