การใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ได้กระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

30 มีนาคม 2566
การใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ได้กระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั่วโลกจึงต่างพากันตระหนักถึงผลเสียที่ตามมา โดยพยายามลดใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแทน
.
หนึ่งในทางเลือกของพลังงานสะอาดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ก็คือ “พลังงานไฮโดรเจน” ที่มีส่วนช่วยให้โลกก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
.
พลังงานไฮโดรเจนแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ซึ่งประเภทของไฮโดรเจนประเภทที่สะอาดที่สุด คือ “ไฮโดรเจนสีเขียว” เชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้สะอาด ปราศจากการปล่อยมลพิษ
.
ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสมเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมถึงนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิง
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fuel Cell Electric Vehicles : FCEV) และนอกจากจะมีการใช้ประโยชน์ในภาคการขนส่งแล้วไฮโดรเจนยังสามารถนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
เมื่อนวัตกรรมในทุกวันนี้ ช่วยให้การผลิตพลังงานไฮโดรเจนมีความง่ายขึ้นและมีต้นทุนถูกลง เราจึงเข้าใกล้พลังงานไฮโดรเจนในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพลังงานรูปแบบนี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก
บีโอไอเห็นความสำคัญและโอกาสการเติบโตในกิจการพลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นพลังงานที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน สังคม ธุรกิจ และยังช่วยเยียวยาโลกใบนี้ โดยชุดมาตรการใหม่จากบีโอไอ พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมต้นน้ำของไทยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจน
โดยจะให้การสนับสนุนกิจการใน 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ :
การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
การผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรคาร์บอน หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล (ต้องมีเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน: CCUS)
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำจากไฮโดรเจน
บีโอไอส่งเสริมการใช้พลังงานใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทย “Go Green”
 
#บีโอไอส่งเสริมการลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติทุกขนาดการลงทุน
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
#BOI #พลังงานไฮโดรเจน #พลังงานสะอาด #GoGreen