เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กลไกขับเคลื่ิอนเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

08 พฤษภาคม 2566
มองหาทำเลในการตั้งโรงงานที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ พร้อมปลุกศักยภาพของพื้นที่ 
                                      <div class=